Afbeelding

033-299 98 14

info@compear.nl

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die de opdracht geeft.

1.2 Compear: Administratiekantoor Compear v.o.f. (tevens Compear).

1.3 Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Compear zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

1.4 Partijen: Opdrachtgever en Compear tezamen.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, adviezen en overeenkomsten van Compear, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging wordt afgeweken.

2.2 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.4 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de voorwaarden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de strekking van deze bepalingen.

2.6 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Compear uitdrukkelijk van de hand gewezen.


3. Aanbieding en offerte

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Compear zijn vrijblijvend. Een door Compear verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig. Indien de Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Compear het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 Compear wordt niet aan offertes of aanbiedingen gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Wanneer een aanbieding of offerte van Compear gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte eisen, wensen of andere gegevens, staat de Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Compear opgegeven eisen, wensen en andere gegevens waarop Compear haar aanbieding of offerte baseert.

3.3 Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.


4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging.

4.2 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Compear op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.

4.3 De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, offertes, correspondentie of afspraken, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

4.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.


5. Medewerking door de Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Compear overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Compear gewenste vorm en wijze aan Compear ter beschikking worden gesteld.

5.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Compear onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

5.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Compear ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

5.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden of faciliteiten zijn voor rekening van Opdrachtgever, zulks onverminderd het recht van Opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden.


6. Uitvoering van de opdracht

6.1 Compear bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

6.2 Alle werkzaamheden die door Compear worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Compear, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

6.3 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Compear overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Compear om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Compear.

6.4 Compear houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Compear.


7. Honorarium

7.1 De door Opdrachtgever aan Compear verschuldigde vergoeding bestaat uit een honorarium dat, tenzij anders overeengekomen is, gebaseerd is op het uurtarief van Compear, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten. 

7.2 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Compear gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

7.3 Het honorarium van Compear is exclusief bijkomende kosten van Compear en exclusief declaraties van door Compear ingeschakelde derden.

7.4 Door Compear ten behoeve van Opdrachtgever betaalde, bijkomende kosten (zoals reis- en verblijfkosten, kosten van koeriersdiensten, e.d.) zullen apart op de factuur aangegeven worden en indien van toepassing zal het gebruikelijke BTW-tarief worden berekend. Bijkomende kosten worden vooraf besproken en alleen in overleg gemaakt.

7.5 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.


8. Betaling

8.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels storting of overmaking op een door Compear aangewezen bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8.2 Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Compear ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Compear de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Compear gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

8.3 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Compear daartoe aanleiding geeft, is Compear gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Compear te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Compear gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Compear uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

8.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Compear en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Compear onmiddellijk opeisbaar.

8.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

9. Gewijzigde omstandigheden

9.1 Mochten de omstandigheden waarvan Opdrachtgever en Compear op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van Opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.2 Indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt Opdrachtgever dat de tijdsplanning van de overeenkomst zal worden aangepast.


10. Geheimhouding

10.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Compear/zijn de door Compear ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

10.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Compear niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Compear voor zichzelf optreedt in enige gerechtelijke procedure waarbij deze van belang kan zijn.

10.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Compear voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Compear, niet aan derden openbaren.

10.4 Compear en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

10.5 De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst c.q. Opdracht.


11. Intellectuele eigendom

11.1 Compear behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

11.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Compear, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Compear toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn/haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.


12. Gebreken en klachten

12.1 Alle klachten terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Compear kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.

12.2 Compear maakt uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zijn standpunt hierover kenbaar aan de klager. Dit gebeurt eveneens schriftelijk en gemotiveerd.

12.3 Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

12.4 Ingeval van een terechte klacht heeft Compear de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Compear slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.


13. Opschorting en opzegging

13.1 Compear is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Compear om schadevergoeding te vorderen.

13.2 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Compear vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Compear zijn toe te rekenen.

13.3 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Compear, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Compear bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

13.4 Compear behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terug betaald worden.

13.5 Opdrachtgever en Compear kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. Partijen dienen in elk geval een opzegtermijn van ten minste één maand in acht te nemen.

13.6 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

13.7 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de ander partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

14.1 Compear is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Compear ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. 

14.2 Compear zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Compear kan worden verwacht. 

14.3 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Compear gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Compear en/of haar ondergeschikte(n).

14.4 Compear is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

14.5 Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Compear onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Compear voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Compear die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Compear voor die schade aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding die Compear voor de betreffende werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

14.6 Aansprakelijkheid van Compear voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten. Compear kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Compear aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Compear toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.7 De aansprakelijkheid van Compear is ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Compear in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Compear niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Compear beperkt tot maximaal 50% dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade direct uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.8 Opdrachtgever vrijwaart Compear voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Compear en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart de Opdrachtgever Compear uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever aan Compear verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.9 Onder derden als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie(s) van Opdrachtgever betrokken zijn.


15. Internetgebruik

15.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Compear op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Compear als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus.

15.2 Opdrachtgever en Compear stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Compear zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Compear ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.


16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Compear is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen Compear en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Compear valt. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.

16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Almere en zijn kosteloos op te vragen bij Compear. Door verlening van de opdracht aan Compear verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en daarmee in te stemmen.